fbpx Adatvédelmi tájékoztató | marble digital Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

A marble digital Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 15.) - a továbbiakban Szolgáltató -, a marble.hu, marbledigital.eu domain néven elérhető honlapjának - a továbbiakban Honlap - célja a vállalkozás bemutatásának támogatása.

A Szolgáltató adatvédelmi irányelvei folyamatosan elérhetők a főoldalról.

Általános rendelkezések

A Honlapot megnyitó, azt böngésző, vagy annak szolgáltatásait használók – a továbbiakban Felhasználó – a Szolgálató mint adatkezelő az adatok kezelésével összefüggésben tájékoztatja az általa kezelt személyes adatok védelme érekében hozott megoldásairól, valamint az érintett felhasználó jogai lehetőségeiről és módjáról, valamint a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról és kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról.

A szolgáltató minden személyes adatot bizalmasan kezel és megtesz minden olyan lépést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználók információs önrendelkezési jogát.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani jelen adatkezelési tájékoztatót. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések hatályossá válnak a honlapon történő közzététel első használatát követően.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Szolgáltató Honlapjának használatára és az ahhoz való hozzáférésre jelen nyilatkozat tartalma és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok vonatkoznak.

1.  Definíciók

A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat az internet használatához alapvetően szükséges alapfogalmaknak tekintjük (pl. e-mail, link, honlap, adat, törlés, zárolás, profil stb.), ezeket külön nem magyarázzuk, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét.

 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 15. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztató valamely pontja nem egyértelmű, kérjük, írja meg a hello [at] marbledigital.eu e-mail címre és munkatársaink igyekeznek mielőbb választ adni felmerült kérdésére.

Az itt leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

2. Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 • A szolgáltató neve: marble digital Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 15.
 • A szolgáltató levelezési címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
 • A cég képviseletében eljár: Király Attila
 • Cégjegyzékszáma: 01 09 961517
 • Adószáma: 23351912-2-41 [EU-VAT: HU23351912]
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • A szolgáltató elektronikus levelezési címe: hello [at] marbledigital.eu
 • Telefonszáma: +36306422484

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, jogcíme és célja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A szolgáltató a neki megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.
Kizárólag a Felhasználó vállalja a felelősséget a megadott adatok megfelelőségéért. Kizárólag a Felhasználó vállalja a felelősséget azért is, hogy az általa megadott email címről csak ő veszi a szolgáltatást igénybe. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz Szolgáltató részéről kizárólag Szolgáltató azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A Szolgáltató alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

3.1. Technikai adatok, honlap látogatók, spam, cookie

A Szolgáltató elzárkózik az úgynevezett "spam" (kéretlen levelek) üzenetek küldésétől, ugyanakkor Szolgáltató fenn kívánja tartani annak a lehetőségét, hogy amennyiben a megítélése szerint bizonyos információ a Felhasználó számára fontos lehet, arról e-mail üzenetben értesítse, egyidejűleg biztosítva a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét.

A szolgáltatások látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. Az adatokat a szerver 14 napig tárolja.

A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics) külső szerverek segítik. A Google mindent megtesz az adatok védelme érdekében, melyekről bővebb tájékoztatást kaphat weboldalukon:
https://privacy.google.com/businesses/compliance/

A cég adatai:

Cookie-k

A weboldal sütiket használ. A sütikről bővebben is olvashat:
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/cookies/

A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Biztonsági cookie.

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, amelyek cookie-kat helyeznek, vagy helyezhetnek el a látogató eszközén:

 • Facebook pixel kód, amelynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
 • Google Analytics, amelynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.
 • Google Adwords remarketing követő kód: alapja, hogy az oldalra látogatókat egy későbbi időpontban a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A látogatók megcímkézéséhez a remarketing kódja cookie-kat használ. Ezeket a cookie-kat letilthatják a honlap Felhasználói, abban az esetben, ha felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét, és nyomon követik az ott látható utasításokat. Ezután nem fognak megjelenni a számukra személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, illetve a cookie által gyűjtött bármely felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

3.2. Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, azt a Honlapon megtalálható kapcsolati elérhetőségeken keresztül teheti fel a Szolgáltatónak. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok:

 • Ügy megnevezése
 • Teljes név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A kapcsolatfelvétel során közölt adatokat a Szolgáltató a válaszadás céljára használja fel, 90 napon belül törli azokat.

4. Adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat közzé nem teszik, harmadik személy, vagy személyek részére át nem adják.

Szolgáltató adatfeldolgozót, adatfeldolgozókat (pl.: rendszerüzemeltető, könyvelő stb.) vehet igénybe.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics) külső szerverek segítik. A Google mindent megtesz az adatok védelme érdekében, melyekről bővebb tájékoztatást kaphat weboldalukon:
https://privacy.google.com/businesses/compliance/

A cég adatai:

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlappal kapcsolatban lévő személyes adatkezeléseket a Szolgáltató VPS technológián alapuló szerverszolgáltatásokon keresztül végzi, melyet a DoclerNet Hosting Kft. biztosít.

A cég adatai:

 • Szolgáltató neve: Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.
 • Postacím: 1106 Budapest, Fehér út 10, White Office Irodaház, II./208
 • Cégjegyzékszám: 01-09-186097
 • Adószám: 24855608-2-41
 • Telefonszám: +36 1 432 3133
 • Email: info [at] servergarden.hu
 • Weboldal: https://www.servergarden.hu

Szolgáltató adatkezelési irányelveiről az alábbi linken tájékozódhat:
https://www.doclernet.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat/

A Szolgáltató olyan szervezési, szervezeti és műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonsági védelméről, mely megfelelő védelmi és biztonsági szintet nyújt az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak.

Az interneten továbbított adatok protokolltól függetlenül sérülékenyek lehetnek a hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen és ehhez hasonló fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz. A Szolgáltató a rendszereket figyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést felfedjen, nyomon követhessen és lereagáljon, mely a hiba esetleges elhárításán túl a biztonsági óvintézkedések fejlesztését is jelentheti.

6. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei

6.1. A tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a hello [at] marbledigital.eu email címen vagy akár postai úton is a Szolgáltató által bizalmasan kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról.

A Felhasználó a Szolgáltató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy esetleg kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus üzenet formájában a kért tájékoztatást megadja.

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel kérdésekkel, illetve bármely észrevétellel a Felhasználó a Szolgáltató munkatársához fordulhat a Honlapon, vagy a fent megjelölt elektronikus elérhetőségen keresztül.

6.2. A Felhasználó adatainak helyesbítése, zárolása, törlése

A Felhasználó rögzített adatainak törlését vagy azok helyesbítését a megfelelő beazonosítás után bármikor kérvényezheti a hello [at] marbledigital.eu e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában is. A Szolgáltató a kérelmek beérkezésétől számított 15 munkanapon belül az adatokat törli, és ez esetben ezen adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. Fontos, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a jogszabályban rögzített szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérheti továbbá a Szolgáltatótól adatainak zárolását. A Szolgáltató ebben az esetben zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy akkor, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató által elvégzett zárolásról, helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni szükséges, akiknek az adatot adatkezelés céljára korábban továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználó törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

6.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A Felhasználónak joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a kérelmezőt elektronikus üzenetben tájékoztatja a döntéséről.

A Felhasználó a jogait a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

6.4. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

1) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
2) Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az ügyben eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

7. Egyéb adatkezelések

Szeretnénk tájékoztatni a Felhasználókat, hogy az ügyész, a bíróság, és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok átadása, közlése, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §). A Szolgáltató az érintett hatóságok részére – abban az esetben, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához szükséges.

8. Felelősség

A Honlap látogatásakor felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Szolgáltatót, sem a Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A Szolgáltató a Honlapon közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a Honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A Honlapon technikai pontatlanságok, hibák, elírások előfordulhatnak. A marble digital Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat, információt értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A Honlapon található hivatkozások, linkek

Szolgáltató a Honlapon elhelyezett linkek elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban a Szolgáltató nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha a Felhasználó a Honlapon szereplő hivatkozással jutott oda.

9. További rendelkezések

A marble.hu és a marbledigital.eu honlap a marble digital Kft. tulajdona. A Honlapon megjelenő képi és szöveges tartalmak másolása, terjesztése, további üzleti célú felhasználása csak a Szolgáltató erre vonatkozó hozzájárulásával engedélyezett.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.20. napjától érvényes.